Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U24/P

Rada SPF schvaľuje Kritéria Slovenskej plaveckej federácie pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF vodného póla, vrátane Menného zoznamu ÚTM SPF vodného póla.Tieto Kritéria tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia. Menný zoznam ÚTM SPF vodného póla mužov tvorí prílohu č. 2 a Menný zoznam ÚTM SPF vodného póla žien tvorí prílohu č. 3 tohto uznesenia.