Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva sveta juniorov v plávaní 2017

Zraz účastníkov je 20.08.2017 o 07:00 h v Bratislave, Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Miroslav Nowak

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Ubytovanie pred zrazom: V prípade potreby je nutné nahlásiť do 17.07.2017 na sekretariat@swimmsvk.sk

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk