Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstva sveta v plávaní 2017

Zraz účastníkov je 21.08.2017 o 09:00 h v Bratislave, Za kasárňou 1, 83103 Bratislava.

Vedúci akcie: Miroslav Machovič

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Download: