Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred MEJ DP

Zraz účastníkov je 22.07.2017 o 13:00 h v Šamoríne, x-bionic sphere, Dubová ulica 33, 931 01, Šamorín.

Vedúci akcie: Rostislav Vítek

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk