Uznesenie 2. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/2DK1/U2/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 2 . senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “2. senát DK SPF”) zloženom JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - predseda, Ing. Jana McDonnell a RNDr. Jozef Mihál, vo veci podnetu navrhovateľa oddiel Synchronizované plávanie Malacky, n. o. so sídlom Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO 45743711 na prešetrenie rozhodnutia hlavnej rozhodkyne medzinárodnej súťaže DELFÍNIK 2017 & IUVENTA CUP Ing. Zuzany Lobpreisovej SVK15729, vedenej na Disciplinárnej komisii SPF pod spisovou značkou SPF/2017/DK/2DK1, takto r o z h o d l a:
Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie z a s t a v u j e.