Viceprezident SPF za plávanie

Vážení členovia SPF, predovšetkým členovia za plávanie,

Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť rezignáciu pani Ivety Markovej na jej členstvo v Rade SPF ako viceprezidentky za plávanie, ktorej si i týmto spôsobom a formou dovoľujeme úprimne poďakovať za jej vykonanú činnosť v rámci Rady SPF.

Na základe skutočnosti vzdania sa členstva v Rade SPF a funkcie viceprezidentky SPF za plávanie, komunitu členov SPF z odvetvia plávania vyzývame na úvahu o osobe, ktorá by bola vhodná a ktorá by bola ochotná sa podujať na výkon funkcie člena Rady SPF a byť zvolená na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020, do pozície člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie.

Doplňujúce voľby do Rady SPF budú vykonané v rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF v roku 2018.

Rozhodnutím Rady SPF do doby vykonania doplňujúcej voľby bol výkonom funkcie viceprezidenta SPF za plávanie poverený pán Miroslav Šimun.

 

Pozn.: Stanovy SPF ustanovujú, že Rada SPF je Najvyšším výkonným orgánom SPF pre riadenie plaveckých športov, ktorej členov volia delegáti Konferencie SPF spôsobom stanoveným v Stanovách SPF a Volebnom poriadku SPF. Doplňujúce voľby sú voľby do orgánov SPF volených Konferenciou SPF konané mimo volebnej Konferencie SPF na zostatok ich funkčného obdobia, pričom kandidát(ka) bude volený v tomto prípade z dôvodu predčasného zániku funkcie predchádzajúceho nositeľa funkcie.