Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U1/P

Rada SPF schvaľuje Plán práce na RTC 2018 Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní.