Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U2/P

Rada SPF schvaľuje Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní pre rok 2018  k 1.1.2018.