Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie reprezentácie

Zraz účastníkov je 16.01.2018 o 04:00 h na adrese: Nám. sv. Františka 18, 841 04 Bratislava.

Vedúci akcie: Gábor Szauder

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a solymosyova@swimmsvk.sk

Download: