KONFERENCIA SPF 2018

AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 16:00 hod - Zverejnenie kandidátov na funkcie v orgánoch SPF

V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb.

Zoznam kandidátov na post člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie /z dôvodu vzdania sa funkcie zo strany Ivety Markovej/ a člena Odvolacej antidopingovej komisie /nakoľko dosiaľ nebol zvolený jej tretí člen/ bol Sekretariátom SPF vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF). V rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do týchto funkcií.  Navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné.

U kandidátov do orgánov SPF, ktorí nie sú členmi SPF, zverejňujeme v prílohe článku aj ich profesionálne profily.


AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 12:00 hod - PODKLADY NA ROKOVANIE

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.)

Rozhodovacia rada ako orgán Slovenskej plaveckej federácie pre rozhodovanie sporov svojím rozhodnutím č.  SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 rozhodla v spore Slovenskej plaveckej federácie ako navrhovateľom proti KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI ako odporcom vo veci porušenia autorských práv pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI  tak, že:

SPF nie je povinná zrušiť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 a rozhodnúť o zmene názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP, ktoré je oprávnená ďalej používať.
SPF používaním názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP ani prijatým Uznesením Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 nezasahuje do autorských ani iných práv KPMTV ani do práv tretích osôb a jej konanie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami SPF.

KPMTV  podľa článku 49 ods. 13 Stanov SPF proti rozhodnutiu Rozhodovacej rady podala dňa 23.2.2018 odvolanie, o ktorom je oprávnený rozhodovať najvyšší orgán SPF, ktorým je Konferencia SPF. Odvolanie KPMTV podala v predpísanej lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia doručením odvolania (síce nie na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal) na sekretariát SPF, čo možno akceptovať a sekretariát SPF odvolanie preposlal Rozhodovacej rade SPF.

KPMTV súčasne s odvolaním požiadala o zaradenie prerokovania jej odvolania na nadchádzajúcej Konferencii SPF konanej dňa 1.3.2018.

Z toho dôvodu, že odvolanie KPMTV bolo doručené na SPF až 23.2.2018, v prípade materiálov, ktoré zverejňujeme formou článku a zasielame emailom ako podklad k rokovaniu, nemohla byť dodržaná zákonná (§ 17 ods. 1 písm. d) a aj Stanovami SPF (čl. 35 ods. 5)  vyžadovaná sedemdňová lehota na zaslanie podkladov k rokovaniu Konferencie SPF. S touto skutočnosťou sa preto budú musieť vysporiadať delegáti Konferencie SPF v rámci rozhodovania o návrhu na doplnenie programu rokovania Konferencie SPF o nový bod “Rozhodovanie o odvolaní KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017”, ktorý bod bol navrhnutý zo strany KPMTV.

Predmetom rozhodovania delegátov Konferencie SPF bude posúdenie dôvodnosti odvolania KPMTV, s tým, že delegáti Konferencie buď:

a) odvolaniu vyhovejú alebo

b) odvolaniu nevyhovejú a potvrdia rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF.

KPMTV sa v odvolaní domáha a navrhuje, aby Konferencia rozhodla v konaní o odvolaní voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 tak, že:

SPF je povinná doplniť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.8.2017 o informáciu, že názov podujatia Slovakia swimming cup bol použitý len pre rok 2017 a súčasne rozhodnúť o tom, aby názov podujatia v roku 2018, ako aj v ďalších rokoch musí reflektovať výsledky vzájomnej komunikácie s KPMTV, aby sa  predišlo implicitnej zámene pretekov v rámci schváleného kalendára plaveckých podujatí na Slovensku pre rok 2018.

Ako podklad k prípadnému prerokovaniu tohto bodu programu predkladáme:

1.Rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017
2.Odvolanie KPMTV voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 23.2.2018
3.Obsah spisu Rozhodovacej rady SPF, ktorý obsahuje dokumentáciu, na základe ktorej Rozhodovacia rada SPF vydala svoje rozhodnutie.


AKTUALIZOVANÉ k 22.02.2018 - PODKLADY NA ROKOVANIE

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.)

V prílohe nájdete aj aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek. Pri riadnych členoch, pri ktorých zmena delegátov prípadne ich náhradníkov nenastala a návratky ste neposielali, máme za to, že sa zúčastní delegát príp. jeho náhradník uvedený v Zozname.

Riadnych členov, ktorí stále nemajú nahláseného žiadneho delegáta príp. náhradníka(ov) opätovne žiadame o ich nahlásenie. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF, preto delegáti ( náhradníci ) uvedení v Zozname červeným písmom musia splniť túto podmienku, a to hlavne uvedení delegáti. Náhradníci iba v prípade, ak sa nebude môcť zúčastniť nahlásený delegát. 

V prípade, že ste si ešte nenahlásili ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018 na náklady SPF)  a máte o toto záujem, prosíme o nahlásenie najneskôr do 26.02.2018  do 12:00 hod ( kontakt v článku nižšie). 

Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku. 

Sekretariát SPF


AKTUALIZOVANÉ k 12.02.2018

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

Rada SPF na svojom zasadnutí schválila návrh programu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku.

Ako isto viete z minulého roku, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie.

V prílohe tohto článku nájdete Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2017 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov prípadne ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou  Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 15.02.2018.  Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ).

Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018.) Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 26.02.2018 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy.

Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku.

Sekretariát SPF


Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,

dňa  01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2018.

Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.