KONFERENCIA SPF 2018

AKTUALIZOVANÉ k 22.02.2018 - PODKLADY NA ROKOVANIE

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.)

V prílohe nájdete aj aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek. Pri riadnych členoch, pri ktorých zmena delegátov prípadne ich náhradníkov nenastala a návratky ste neposielali, máme za to, že sa zúčastní delegát príp. jeho náhradník uvedený v Zozname.

Riadnych členov, ktorí stále nemajú nahláseného žiadneho delegáta príp. náhradníka(ov) opätovne žiadame o ich nahlásenie. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF, preto delegáti ( náhradníci ) uvedení v Zozname červeným písmom musia splniť túto podmienku, a to hlavne uvedení delegáti. Náhradníci iba v prípade, ak sa nebude môcť zúčastniť nahlásený delegát. 

V prípade, že ste si ešte nenahlásili ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018 na náklady SPF)  a máte o toto záujem, prosíme o nahlásenie najneskôr do 26.02.2018  do 12:00 hod ( kontakt v článku nižšie). 

Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku. 

Sekretariát SPF


AKTUALIZOVANÉ k 12.02.2018

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

Rada SPF na svojom zasadnutí schválila návrh programu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku.

Ako isto viete z minulého roku, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie.

V prílohe tohto článku nájdete Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2017 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov prípadne ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou  Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 15.02.2018.  Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF.

Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ).

Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018.) Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 26.02.2018 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy.

Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku.

Sekretariát SPF


Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,

dňa  01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2018.

Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.