KONFERENCIA SPF 2018 - Doplňujúce voľby do orgánov SPF

Vážení členovia SPF,

na základe skutočností:

a) vzdania sa členstva v Rade SPF a funkcie viceprezidentky SPF za plávanie
b) že dosiaľ do Odvolacej antidopingovej komisie nebol zvolený jej tretí člen,

v rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do funkcie člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie a člena Odvolacej antidopingovej komisie.

Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov.

Návrh kandidáta na funkciu člena orgánov SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 22.02.2018 na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.