Nominačný list na reprezentačný štart / Swim Open v Štokholme

Zraz účastníkov je 03.04.2018 o 18:30 h na hoteli Nivy, Bratislava.

Vedúci akcie: Miroslav Machovič

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Download: