Pre všetkých športových odborníkov

Važení členovia SPF,

dávame Vám do pozornosti urgentnú informáciu z MŠVVaŠ SR ako naliehavú žiadosť o súčinnosť zaslanú v nasledovnom znení:

"Vážená športová organizácia,

 v týchto dňoch bolo ministerstvo zaplavené žiadosťami o zápis podnikania športových odborníkov vrátane tých, ktorí už podnikateľmi dávno sú. Počet žiadostí masovo narastá. Z povahy problému sme za najpravdepodobnejšiu príčinu identifikovali rozšírenie dezinformácie, ktorej pôvod nevieme určiť, a preto si Vás dovoľujeme požiadať o súčinnosť v tejto veci.

 1. Zoznam športových odborníkov

 Ministerstvo na svojom webovom sídle (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls) zverejnilo zoznam všetkých športových odborníkov, ktorí podnikajú podľa zákona o športe. Nie je ich ani menej ani viac ako sú tí, ktorí sú v zverejnenom zozname. Zoznam aktualizujeme pravidelne každý týždeň a až do ukončenia migrácie na nový IS športu je tento zverejnený zoznam jediným verejným zoznamom športových odborníkov podnikajúcich podľa zákona o športe. Zoznam obsahuje nasledovné údaje o športovom odborníkovi: meno a priezvisko, dátum narodenia, IČO, obchodné meno, začiatok, ukončenie a pozastavenie podnikania v činnosti športového odborníka.

 2. Zasielanie žiadostí o podnikanie športového odborníka

 Naliehavo Vás žiadame, aby ste informovali všetkých športových odborníkov vo Vašej pôsobnosti, aby v žiadnom prípade neposielali žiadosti o zápis podnikania športového odborníka v nasledovných prípadoch:

a) ak sa nachádzajú vo zverejnenom zozname športových odborníkov na webovom sídle ministerstva (http://www.minedu.sk/data/files/7846_zoznampodnikatelov.xls), nakoľko ide o duplicitnú (a teda bezpredmetnú) žiadosť,

b) ak majú platnú živnosť v oblasti činnosti športových odborníkov (trénerov, rozhodcov, masérov a pod.) s jej začiatkom pred 01.01.2016, nakoľko podnikajú ďalej podľa živnostenského zákona až do uplynutia platnosti živnosti (a nepotrebujú podnikať podľa zákona o športe),

c) ak podnikajú v činnosti športového odborníka prostredníctvom právnickej osoby (s.r.o. a pod.), nakoľko toto nie je podnikanie športového odborníka podľa zákona o športe (toto je potrebné riešiť cez obchodný register).

Vo všetkých troch uvedených prípadoch budú prijaté žiadosti založené do spisu bez odpovede, nakoľko duplicitné podávanie žiadostí spôsobuje kapacitný a informačný kolaps procesov. Aj bez tohto problému je vybavovacia doba novej žiadosti (nie duplicitnej) o zápis podnikania športového odborníka viac ako dva mesiace.

 Veľmi pekne Vám ďakujeme za spoluprácu a za informovanie Vašich športových odborníkov v čo najkratšom čase, aby sme spoločne zastavili informačnú paniku".