Nominačný list na reprezentačný štart / 1. kolo EP Eilat

Zraz účastníkov je 22.03.2018 o 06:00 h na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave.

Vedúci akcie: Rostislav Vítek

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Download: