OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK29

 

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom jej  3. senátu vo veci podnetu navrhovateľa: riadneho člena SPF ŠK Hornets Košice, o.z. na prešetrenie konania člena SPF Juraja Dilýho, reg. číslo SVK19889, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK29,

z a č í n a

v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1  Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/3DK29 disciplinárne konanie voči

individuálnemu členovi SPF hráčovi Juraj Dilý,  reg. číslo SVK19889

Súčasne na základe a s odkazom na čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF sa hráčovi Juraj Dilý, reg. číslo SVK19889

p o z a s t a v u j e  športová činnosť až do konečného rozhodnutia vo veci

Súčasne sa

vec odstupuje na prerokovanie v pléne DK SPF s vylúčením pána Ing. Jána Šurima z rozhodovania vo veci