Uznesenie Dicsiplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK29/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF Sekcie vodného póla v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Ţaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál. Ing. Adam Czaszko, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek, vo veci podnetu navrhovateľa: riadneho člena SPF ŠK Hornets Košice, o.z. na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - hráča Juraja Dilýho, reg. číslo SVK19889, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK29, takto rozhodla:

Disciplinárna komisia SPF hráčovi Juraj Dilý, reg. číslo SVK19889 ruší predbeţné opatrenie - pozastavenie športovej činnosti.