Uznesenie DK SPF č. SPF/2018/DK/1DK2/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - športovca Lucie Kubovej (2002), reg. číslo SVK12829, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK2, takto

 

r o z h o d l a

 

Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie  z a s t a v u j e.