OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/DK1

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárnehoporiadku SPF prostredníctvom pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Rady SPF na prešetrenie konania Ing. Jána Baranoviča, reg. číslo SVK19320, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK1,

z a č í n a

v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/DK1 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF - športovému odborníkovi Ing. Jánovi Baranovičovi, reg. číslo SVK19320.