OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/DK2

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Rady SPF na prešetrenie konania Nunzie Cinzie Ragusy, reg. číslo SVK19747, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK2,

z a č í n a

v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/DK2 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF - športovému odborníkovi

Nunzia Cinzia Ragusa, reg. číslo SVK19747.