Uznesenie DK SPF č. SPF/2018/DK/1DK1/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - športovca Robin Reindl (2002), reg. číslo SVK 11782, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK1, takto r o z h o d l a

športovec Robin Reindl ( 2002 ) reg. číslo SVK 11782 ( ďalej len „previnilec“ vo všetkých tvaroch ), sa dopustila disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia článku 41 ods. 1) písm. a) Disciplinárneho
poriadku SPF ( ďalej len „ DP SPF“) Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SPF alebo jej člena za čo jej ukladá disciplinárne opatrenie VYLÚČENIE Z REPREZENTÁCIE podľa ustanovenia článku 15) a 41 ods. 3) DP SPF na 4 mesiace . Podľa 30 ods. 1), ods. 3) DP SPF sa výkon uloženého disciplinárneho opatrenia podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 4 mesiace, ktorá začína plynúť účinnosťou tohto rozhodnutia.