Nominačný list na reprezentačný štart / FINA ASWS Budapešť

Zraz účastníkov je 17.05.2018 o 07:50 h na adrese: Karloveská 64, Bratislava 841 04.

Vedúci akcie: Monika Thüringerová

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a szauder@swimmsvk.sk

Download: