Nominačný list na reprezentačný štart / SP v diaľkovom plávaní

Zraz účastníkov je 14.06.2018 o 09:15 h Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava .

Vedúci akcie: Rostislav Vítek

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Download: