Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie reprezentantov a športovcov s najvyššou šancou kvalifikácie

Zraz účastníkov je 04.06.2018 o 09:00 h v hoteli x-bionic, Dubová 33, 931 01 Šamorín.

Vedúci akcie: Rostislav Vítek

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a vitek@swimmsvk.sk

Download: