OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK53

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej 3. senátu vo veci podnetu navrhovateľa: Športového klubu Modrí Draci Košice - Staré Mesto, občianske združenie ( ďalej len ŠK MD Košice) na prešetrenie Závažných disciplinárnych previnení , IČO : 42103100, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK53, začína v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/3DK53 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF - Giorgi Magraqvelidze, reg. číslo SVK21239
Súčasne s : vylúčením pána Ing. Jána Šurima z rozhodovania vo veci