OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK54

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej 3. senátu vo veci podnetu navrhovateľa: KVP Nováky na prešetrenie fyzického napadnutia hráča trénerom, IČO 42282021 , vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK54, začína v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/3DK54 disciplinárne konanie voči športový odborník - tréner - Tomáš Brúder, reg. číslo SVK20222
Súčasne s : vylúčením pána Ing. Jána Šurima z rozhodovania vo veci