Uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/DK30/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Adam Czaszko, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek vo veci podnetu navrhovateľa: Alexander Vajda, reg. č. SVK13541 na prešetrenie konania riadneho člena SPF Plavecký klub ORCA SPORT, so sídlom
Muškátová 2316/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42 135 460, vedenej pod spisovou značkou SPF/2017/DK/DK30, takto rozhodla:

Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje.