Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U107/P

Rada SPF schvaľuje doplnenie realizačného tímu na výcvikový tábor kategórie U19 ženy v Bratislave, 5. - 7.9.2018 o fyzioterapeuta p. Mareka Wiecheća.

p. Marek Wiecheć sa akcie zúčastňuje bez nároku na odmenu.
 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť p. Wiecheća na VT Bratislava v termíne 5. - 7.9.2018

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (p. Martina Kuníková - manažér reprezentácie SR vo VP pre ženy)