Nominačný list na reprezentačný štart / Svetový pohár Budapešť

Zraz účastníkov je 03.10.2018 o 09:15 h Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Vladimír Železník (+421 905 469434)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Download: