UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2018/DK/3DK54/U1

 

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „DK SPF“) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov Slovenskej plaveckej federácie, ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF a Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len „plénum DK SPF“) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda a členov Ing. Arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Ján Šurim, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek vo veci podnetu navrhovateľa: KVP Nováky, Partizánska 297/17, 972 71 Nováky, IČO 42 282 021 na prešetrenie konania individuálneho člena Slovenskej plaveckej federácie, športového odborníka – tréner – Tomáš Brúder, reg. číslo SVK20222, vedené pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK54 takto rozhodla:

Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje a udelené ochranné opatrenie – zastavenie činnosti – zrušuje.