Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U112/P

Rada SPF schvaľuje zmenu rozpisu súťaže Národnej ligy mladších žiakov 2018/2019 a zmenu rozpisu súťaže Národnej ligy starších žiakov 2018/2019 a s tým súvisiacu zmenu a doplnenie Športovo technických dokumentov vodného póla na sezónu 2018/2019.

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zverejniť zmenené rozpisy predmetných súťaží a informovať o zmenách v rozpisoch všetky zúčastnené strany a súčasne vykonať zmenu Športovo technických dokumentov vodného póla na sezónu 2018/2019 formou ich nového úplného znenia a to zverejenuiť na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (Peter Radič - matrikár súťaží vo vodnom póle)