Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U113/P

Rada SPF schvaľuje reprezentačný štart  na Svetovom pohári Abu Dhabi (UAE) v termíne 9.11.2018.

Reprezentanti :  Ivan Fratrič, Karolína Balážiková

Náklady na akciu, vrátane ich doprovodu, budú v plnej výške hradené  reprezentantmi.

 

Úloha z rozhodnutia:

Reprezentanti sú povinní oznámiť osobu z radov športových odborníkov zapísaných v registri SPF, ktorá zabezpečí ich doprovod na tomto podujatí.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í:  Ivan Fratrič, Karolína Balážiková