Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U115/P

Rada SPF schvaľuje prepočet prihlasovaných časov na majstrovstvá SR v krátkom bazéne podľa FINA bodov nasledovne:

Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF, ktorí zaplávali v kvalifikačnom období čas v príslušnej disciplíne, na ktorú sa prihlasujú. V prípade prihláseného času z 50m bazénu, Športový administrátor zabezpečí prepočet času na čas z 25m bazénu podľa bodov FINA. Pre prihlášku pretekára sa použije najlepší čas z 25m bazéna alebo prepočítaný čas z 50m bazéna.

Úloha č. 1  z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie informácie o prepočte časov na webovom sídle SPF.

Úloha č. 2  z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá matrikárovi súťaží v plávaní upraviť propozícií M-SR v krátkom bazéne pre rok 2018 a zverejniť ich na webovom sídle SPF.

Termín: ihneď

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (p Nowak - športový riaditeľ SPF), matrikár súťaží v plávaní (p. Šimun)

 

V Bratislave,  dňa 23.10.2018