Nominačný list na reprezentačný štart / Slovakia Swimming Cup

Zraz účastníkov je 01.11.2018 o 18:00 h Grand Hotel Trenčín, Palackého 3840/14, 911 01 Trenčín.

Vedúci akcie: Miroslav Machovič (421 905 399 077‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk

Download: