Nominačný list na reprezentačný štart / Slovakia Synchro 2018

Zraz účastníkov je 17.11.2018 o 09:00 v x-bionic sphere, Šamorín.​

Vedúci akcie: Nora Szauder

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrol, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a szauder@swimmsvk.sk

Download: