Nominačný list na reprezentačný štart / Christmas Prize Prague 2018

Zraz účastníkov je 30.11.2018 o 08:00 h na parkovisku Iuventa, Karloveská 64, Bratislava​

Vedúci akcie: Gábor Szauder (00 421 903 271 112‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Download: