Nominačný list na reprezentačný štart / Realizačný tím na MS na krátkom bazéne

Zraz účastníkov je 04.12.2018 o 18:30 h v hoteli Nivy, Liščie nivy 442/3, 821 08 Bratislava

Realizačný tím na tuto reprezentačnú akciu nebol ešte schválený Radou SPF. 

Vedúci akcie: Vladimír Železník (+421 903 427 526‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk