Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK95

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– trénera ŠK Hornets Košice, Karol Bačo ml. ,  reg. číslo SVK20323, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK85, začína v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1  Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/3DK95 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF tréner Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323.

Súčasne na základe a s odkazom na čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF sa trénerovi Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323 zastavuje činnosť až do konečného rozhodnutia vo veci.