UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2018/DK/1DK3/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF(ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: p.   Vladimíra Železníka -  asistenta manažéra reprezentácie SR na prešetrenie konania individuálneho člena SPF v plávaní na prešetrenie  konania športovca Barbora Mišendová., reg. číslo SVK11666, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK3, takto rozhodla:

Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje, nakoľko nedošlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia.