UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2018/DK/3DK96/U3/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– asistenta trénera ŠKP Modrí Draci Košice, Róbert Kaid, reg. číslo SVK12733, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK96, rozhodla, že individuálny člen SPF Róbert Kaid., reg. číslo SVK12733 (ďalej len previnilec) sa dopustil disciplinárneho previnenia v súlade s ustanovením článku 1 ods. 4 DP VP SPF, za čo mu je ukladaná nepodmienečná disciplinárna sankciazastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne /POZN.: sankcia splnená/ ďalej ukladaná podmienečná disciplinárna sankcia zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01.07.2019 od zverejnenia uznesenia.