Nominačný list na reprezentačný štart / MSR OPEN v povinných figúrach starších žiakov 2019

Zraz účastníkov je 10.02.2019 o 11:15 h na plavárni Lafranconi, Bratislava.

Vedúci akcie: Nora Szauder (00 421 905 808 801‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Download: