Nominačný list na reprezentačný štart / EP v diaľkovom plávaní

Zraz účastníkov je 28.03.2019 o 00:00 h na adrese letisko M.R.Štefánika, Ivanská cesta, 820 01 Bratislava.

Vedúci akcie: Peter Gutyan (‭+421 918 764 835‬‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a gutyan@swimmsvk.sk