KONFERENCIA SPF 2019

 

Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave s predbežne navrhovaným programom:

 1. Otvorenie  rokovania Konferencie  Slovenskej plaveckej federácie  (v ďalšom texte „Konferencia“ a „SPF“ )
 2. Schválenie   pracovných komisií  Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia)
 3. Správa mandátovej komisie
 4. Schválenie programu Konferencie
 5. Správa  o činnosti SPF (správa  prezidenta SPF a správa Rady  SPF za obdobie od predchádzajúcej Konferencie)
 6. Výročná  správa SPF a  výročná správa  obchodnej spoločnosti  Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF za rok 2018
 7. Správa  audítora  k účtovnej  závierke SPF  a spoločnosti Slovenská  plavecká marketingová, s.r.o.
 8. Výročná správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie
 9. Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF  za predchádzajúce obdobie (DK SPF, OK SPF, RR SPF)
 10. Rozpočet SPF na rok 2019
 11. Doplňujúce voľby do orgánov SPF
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver, ukončenie rokovania

Rada SPF súčasne riadnym členom SPF dáva (v Prílohe) na vedomie informáciu o výške ich podielov na príspevku pre národný športový zväz z návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 v kapitole Štátne zdroje - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF (min 15%)

pozn. výška podielov sa zverejňuje predbežne z toho dôvodu, že výška podielov sa odvíja v prvom rade z povinnosti ustanovenej Zákonom o športe, ako aj zo Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu a ako také už nemôžu byť nižšie než sú stanovené a súčasne aj z dôvodu možnosti plánovania financovania športovej činnosti riadnych členov SPF.  

Na návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 sa ešte pracuje a jeho finálna podoba bude ešte len predmetom schvaľovania zo strany Rady SPF, tak aby bol tento návrh rozpočtu predložený delegátom Konferencie SPF, ktorí ako členovia najvyššieho orgánu SPF - Konferencia SPF rozpočet schvaľujú v rámci rokovania príslušného bodu programu rokovania Konferencie SPF.

 

Ďaľšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.