Nominačný list na reprezentačný štart / Artistic Swimming Orka Cup

Zraz účastníkov je 22.03.2019 o 09:45 h na parkovisku pri Kuchajde.

Vedúci akcie: Jana McDonnell (+421 917 627 419‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk

Download: