Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2019/OK/U1/P

Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „odvolacia komisia“) v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Róberta Kaida, reg. Č. SVK 12733 (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „disciplinárna komisia“) č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019

rozhodla takto:

Odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019 o uložení nepodmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne“ a o uložení podmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01. 07. 2019 od zverejnenia uznesenia“  ruší a vracia vec prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.