Nominačný list na reprezentačný štart / V4 Olympic Hopes Osvienčim

Zraz účastníkov je 03.05.2019 o 13:45 h - P.O. Hviezdoslava 732, 010 01 Žilina.

Vedúci akcie: Karel Procházka  (+421 915 743 083‬‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk