Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov klubov do registra na MV SR

Vážení riadni členovia SPF, vážení predsedovia, prezidenti klubov, oddielov,

touto cestou si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť, ktorá Vám vyplynula z novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z.) podľa ktorého má väčšina z Vás zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení.

V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 ste povinní Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30. júna 2019  aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak ich máte ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod.), pričom údaje musíte nahlásiť v rozsahu:  

  1. meno, priezvisko,
  2. adresa trvalého pobytu,
  3. dátum narodenia,
  4. rodné číslo, 
  5. a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený)

a toto všetko musíte doložiť a preukázať dokumentami (Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré navrhujete zápísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu.

Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak máte upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne pozor,  pravosť podpisu / podpisov  musí byť úradne osvedčená (pozn. u notára alebo matrike).   Vzor oznámenia nájdete - TU.

Súčasne upozorňujeme na významý dôsledok, toho, ak by ste nemali tieto údaje oznámené a neskôr zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií zriadeného zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri údaje v rozsahu ako je uvedené vyššie. 
 

Vo všeobecnosti je predmetné oznámenie údajov spoplatené správnym poplatkom vo výške 16,50 Eur, avšak tento poplatok sa nevyberie, ak občianske združenie tieto údaje zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30.6.2019. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu je od 1.7.2019 spoplatnené a spolu s oznámením bude športový klub povinný zaplatiť aj správny poplatok v už uvedenej výške.

Ak sa na zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúci novelu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pozrieme v zmysle povinností, ktoré z novelizácie vyplývajú, môžeme tieto povinnosti rozdeliť na:

a) tie, ktoré je potrebné vykonať do 30.6.2019

b) tie, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú: 1. pri zmenách stanov občianskych združení, 2. pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo zmene člena štatutárneho orgánu občianskych združení, 3. označovania a uvádzania právnej formy občianskych združení v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.

Pre viac podrobností odkazujeme na článok je zverejnený na stránke UčPS.

 

 

Znenie § 20a ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení od 1.1..2019 cit.: "Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená."

Znenie § 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: "Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),"