Nominačný list na reprezentačný štart / EP v diaľkovom plávaní

Zraz účastníkov je 21.05.2019 o 06:30 h na adrese Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Peter Gutyan (‭+421 918 764 835‬‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a gutyan@swimmsvk.sk