Nominačný list na reprezentačný štart / Mare Nostrum - Barcelona

Zraz účastníkov je 13.06.2019 o 10:00 h - Sekretariát SPF, Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava.

Vedúci akcie: Vladimír Železník  (+421 903 427 526‬‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk