Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U58/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na MMČR v DP v Plzni dňa 8. -9. 6. 2019 

Športovci / hradené v plnej výške /:

Karolína Balážiková

Carmen Mikušová

Tomáš Peciar

Leonard Lajčuk

Filip Lányi

Lucia Adámková

Športovci / hradené z rozpočtu SPF + spoluúčasť 50 perc/:

Filip Polák

Matej Antalík

Ondrej Bielik

Kristián Obert

Michaela Dinková

Bohuš Bošanský

Talitha McEwan - platí 100 percent

Natália Králová - platí 100 percetnt

Realizačný tím:

Peter Gutyan (vedúci výpravy), Rostislav Vítek (reprezentačný tréner), Tomáš Trešl

Zraz športovcov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Akcia je hradená z rozpočtu SPF, z kapitoly Sekcie diaľkového plávania.

Spolufinancovanie športovcov je dané Plánom práce reprezentačného družstva SR v diaľkovom plávaní pre rok 2019.

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť  MMČR v DP v Plzni v dňoch 8.-9. 6. 2019

 

Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: Košťálová, Nowak