Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá Európy juniorov Praha 2019

Zraz účastníkov je 18.06.2019 o 8:20 Hlavná vlaková stanica v Bratislave.​

Vedúci akcie: Monika Thüringerová (+421 911 916 438‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk